آرشیو کلاس آنلاین

# پایه – تاریخ نهم
۱ ۹۹/۲/۱  فیزیک کاظم زاده  کاظم زاده 
۲ ۹۹/۲/۲  عربی
۳ ۹۹/۲/۳  فیضی
۴ ۹۹/۲/۶ زبان
۵ ۹۹/۲/۸ فیزیک کاظم زاده
۶ ۹۹/۲/۹ عربی صیادی
#  تاریخ برنامه کلاس
۱ ۹۹/۲/۱ کاظم زاده 
۲ ۹۹/۲/۲ عربی  فیضی
۳ ۹۹/۲/۶ زبان  عربی 
۴ ۹۹/۲/۸ کاظم زاده   
۵ ۹۹/۲/۹ عربی  تقوایی   صیادی
#  تاریخ برنامه کلاس
۱ ۹۹/۲/۱ کاظم زاده حسامی
۲ ۹۹/۲/۲ عربی 
۳ ۹۹/۲/۳ فیضی
۴ ۹۹/۲/۷ عربی فارسی
۵ ۹۹/۲/۸ کاظم زاده حسامی
۶ ۹۹/۲/۹ صیادی عربی
۷ ۹۹/۲/۱۰ فارسی
#پایه – تاریخنهم
۱۹۹/۱/۱۹ عربی عربی عربی فیزیکفیضی
۲۹۹/۱/۲۳فیضیزبان   
۳۹۹/۱/۲۴فارسیصیادی   
۴۹۹/۱/۲۵کاظم زاده فیزیک   
۵۹۹/۱/۲۶ عربی    
۶۹۹/۱/۲۷مطالعات اجتماعی     
۷۹۹/۱/۳۰     
۸۹۹/۱/۳۱     
#پایه – تاریخهشتم
۱۹۹/۱/۱۶ مطالعات    
۲۹۹/۱/۱۷فتوشاپفارسیفیزیک  
۳۹۹/۱/۱۸فارسیکاظم زاده   
۴۹۹/۱/۲۳ریاضی فیضیریاضی عربی 
۵۹۹/۱/۲۴صیادی فیزیک   
۶۹۹/۱/۲۵کاظم زاده    
۷۹۹/۱/۲۶ عربی    
۸۹۹/۱/۲۷مطالعات اجتماعی     
۹۹۹/۱/۳۰زبان زبان   
۱۰۹۹/۱/۳۱فیزیک     

۸

#پایه – تاریخهفتم
۱۹۹/۱/۱۶مطالعات    
۲۹۹/۱/۱۷فتوشاپفارسی   
۳۹۹/۱/۱۸کاظم زاده    
۴۹۹/۱/۱۹عربیفیزیک    
۵۹۹/۱/۲۰فارسی    
۶۹۹/۱/۲۳فیضی عربی   
۷۹۹/۱/۲۴کامپیوترفارسی    
۸۹۹/۱/۲۵کاظم زاده     
۹۹۹/۱/۲۶عربی     
۱۰۹۹/۱/۲۷فارسی     
۱۱۹۹/۱/۲۸فیزیک     
۱۲۹۹/۱/۳۰ عربی    
۱۳۹۹/۱/۳۱فارسی     
۱۴۹۹/۱/۳۱     
#تاریخ برگزارینام درسمدت زمانمخاطبمشاهده آنلایندانلود فیلمدانلود فایل
۱۹۸/۱۲/۱۷ادبیات۰۰:۳۹:۰۷مشترکنمایش
۲۹۸/۱۲/۱۷زبان۰۰:۵۹:۴۹مشترکنمایشدانلوددانلود
۳۹۸/۱۲/۱۹ریاضی۰۱:۰۸:۱۹ریاضینمایش
۴۹۸/۱۲/۱۹ریاضی۰۱:۰۸:۲۹ریاضینمایش
۵۹۸/۱۲/۲۰فیزیک۰۱:۱۰:۳۱مشترکنمایش
۶۹۸/۱۲/۲۰فیزیک۰۰:۰۷:۴۰مشترکنمایش
۷۹۸/۱۲/۲۰فیزیک۰۱:۱۶:۴۰مشترکنمایش
۸۹۸/۱۲/۲۲زیست۰۱:۱۲:۱۲تجربینمایش
۹۹۸/۱۲/۲۲هندسه۰۱:۰۵:۴۵ریاضینمایش
۱۰۹۸/۱۲/۲۵فیزیک۰۱:۱۸:۵۲مشترکنمایش
۱۱۹۸/۱۲/۲۵هندسه۰۱:۰۲:۱۸ریاضینمایش
۱۲۹۸/۱۲/۲۵هندسه۰۱:۰۸:۲۹ریاضینمایش
۱۳۹۸/۱۲/۲۷فیزیک۰۲:۳۰:۳۳مشترکنمایش
۱۴۹۸/۱۲/۲۶زیست۰۲:۴۵:۵۷تجربینمایش
۱۵۹۸/۱۲/۲۸زیست۰۰:۰۷:۲۵تجربینمایش
#تاریخ برگزارینام درسمدت زمانمخاطبمشاهده آنلایندانلود فیلمدانلود فایل
۱۹۸/۱۲/۱۷ادبیات۰:۱۷:۴۳مشترکنمایش
۲۹۸/۱۲/۱۹زبان۰۰:۴۹:۵۷مشترکنمایشدانلوددانلود
۳۹۸/۱۲/۲۰فیزیک۰۱:۱۲:۱۰مشترکنمایش
۴۹۸/۱۲/۲۰فیزیک۰۱:۰۹:۲۹مشترکنمایش
۵۹۸/۱۲/۲۰زیست۰۲:۵۰:۳۶تجربینمایش
۶۹۸/۱۲/۲۱ریاضی۰۰:۴۲:۰۶مشترکنمایش
۷۹۸/۱۲/۲۲هندسه۱:۱۴:۱۷مشترکنمایش
۸۹۸/۱۲/۲۴فارسی۰۲:۰۸:۰۸مشترکنمایش
۹۹۸/۱۲/۲۵ریاضی۰۱:۰۳:۱۶مشترکنمایش
۱۰۹۸/۱۲/۲۵هندسه۰۱:۱۰:۳۵ریاضینمایش
۱۱۹۸/۱۲/۲۵هندسه۰۱:۱۵:۱۹ریاضینمایش
۱۲۹۸/۱۲/۲۶زبان انگلیسی۰۱:۰۷:۰۲مشترکنمایش
۱۳۹۸/۱۲/۲۶فلاح۰۱:۱۲:۳۶مشترکنمایش
۱۴۹۸/۱۲/۲۶فلاح۰۱:۲۱:۵۳مشترکنمایش
۱۵۹۸/۱۲/۲۷۰۱:۰۴:۱۶فلاحمشترکنمایش
۱۶۹۸/۱۲/۲۷۰۲:۰۴:۴۰زیستتجربینمایش
#تاریخ برگزارینام درسمدت زمانمخاطبمشاهده آنلایندانلود فیلمدانلود فایل
۱۲۰/۱۲/۹۸نام درس۰۰:۱۸:۱۰نهمنمایش
۲۲۰/۱۲/۹۸کامپیوتر۰۵:۲۶:۲۳نهمنمایش
۳۲۱/۱۲/۹۸فیزیک۰۱:۰۱:۴۹نهمنمایش
۴۲۵/۱۲/۹۸فارسی۰۱:۲۳:۵۶نهمنمایشنمایش
۵۲۵/۱۲/۹۸فیزیک۰۱:۰۶:۰۸نهمنمایش
۶۲۶/۱۲/۹۸فیزیک۰۰:۵۲:۲۲نهمنمایش
۷۲۶/۱۲/۹۸ساناز کاظم زاده۰۰:۲۹:۰۴نهمنمایش
۸۲۶/۱۲/۹۸فارسی۰۰:۴۸:۵۵نهمنمایش

۸۹۸/۱۲/۲۶ساناز کاظم زاده۰۰:۳۳:۱۷هشتمنمایش

#تاریخ برگزارینام درسمدت زمانمخاطبمشاهده آنلایندانلود فیلمدانلود فایل
۱۹۸/۱۲/۲۰نام درس۰۱:۰۴:۵۵هشتمنمایش
۲۹۸/۱۲/۲۰کامپیوتر۰۲:۴۴:۲۷هشتمنمایش
۳۹۸/۱۲/۲۱ریاضی۰۰:۴۰:۴۸هشتمنمایش
۴۹۸/۱۲/۲۱فارسی۰۰:۱۳:۰۸هشتمنمایشدانلود
۵۹۸/۱۲/۲۴عربی۰۰:۰۶:۰۵هشتمنمایشدانلود
۶۹۸/۱۲/۲۴عربی۰۰:۵۹:۳۳هشتمنمایشدانلود
۷۹۸/۱۲/۲۵فیزیک۰۰:۴۹:۳۶هشتمنمایشدانلود
#تاریخ برگزارینام درسمدت زمانمخاطبمشاهده آنلایندانلود فیلمدانلود فایل
۱۹۸/۱۲/۲۰کامپیوتر۰۰:۳۷:۴۴هفتمنمایش
۲۹۸/۱۲/۲۰فیزیک۰۰:۴۷:۰۲هفتمنمایش
۳۹۸/۱۲/۲۱ریاضی۰۰:۳۹:۱۶هفتمنمایش
۴۹۸/۱۲/۲۱روانخوان۰۲:۲۳:۰۰هفتمنمایش
۵۹۸/۱۲/۲۴ریاضی۰۰:۲۶:۴۳هفتمنمایش
۶۹۸/۱۲/۲۴عربی۰۱:۳۶:۴۱هفتمنمایش
۷۹۸/۱۲/۲۵فارسی۰۱:۳۶:۱۴هفتمنمایش
۸۹۸/۱۲/۲۶ساناز کاظم زاده۰۰:۱۸:۵۹هفتمنمایش