آرشیو کلاس آنلاین

# تاریخ برگزاری نام درس مدت زمان مخاطب مشاهده آنلاین دانلود فیلم دانلود فایل
۱ ۹۸/۱۲/۱۷ فیزیک ۱:۲۸:۳۴ مشترک دو پایه نمایش
۲ ۹۸/۱۲/۱۸ زیست ۱:۵۳:۱۲ تجربی نمایش دانلود
۳ ۹۸/۱۲/۱۸ زیست ۰۰:۵۳:۰۷ تجربی نمایش دانلود
۴ ۹۸/۱۲/۱۹ فیزیک ۲:۱۱:۵۶ مشترک دو پایه نمایش
۵ ۹۸/۱۲/۲۰ هندسه ۰۳:۰۳:۲۶ ریاضی نمایش
۶ ۹۸/۱۲/۲۱ ریاضی ۰۳:۴۸:۵۰ مشترک نمایش
۷ ۹۸/۱۲/۲۲ ادبیات ۰۱:۳۳:۲۳ مشترک نمایش
۸ ۹۸/۱۲/۲۲ دینی ۰۱:۱۹:۵۳ مشترک نمایش
۹ ۹۸/۱۲/۲۲ شیمی ۰۲:۲۸:۳۵ مشترک نمایش
۱۰ ۹۸/۱۲/۲۲ زیست ۰۰:۴۳:۱۵ تجربی نمایش
۱۱ ۹۸/۱۲/۲۵ شیمی ۰۱:۱۸:۰۳ عمومی نمایش
۱۲ ۹۸/۱۲/۲۵ شیمی ۰۱:۱۸:۰۳ عمومی نمایش
۱۳ ۹۸/۱۲/۲۵ حسابان ۰۵:۴۲:۲۱ عمومی نمایش
۱۴ ۹۸/۱۲/۲۳ قلم چی ۰۴:۲۰:۲۸ تجربی نمایش
۱۵ ۹۸/۱۲/۲۵ زیست ۰۳:۰۶:۲۰ تجربی نمایش
۱۶ ۹۸/۱۲/۲۷ زیست ۰۲:۳۲:۴۶ تجربی نمایش
۱۷ ۹۸/۱۲/۲۸ ریاضی ۰۳:۵۸:۵۸ مشترک نمایش
# تاریخ برگزاری نام درس مدت زمان مخاطب مشاهده آنلاین دانلود فیلم دانلود فایل
۱ ۹۸/۱۲/۱۷ ادبیات ۰۰:۳۹:۰۷ مشترک نمایش
۲ ۹۸/۱۲/۱۷ زبان ۰۰:۵۹:۴۹ مشترک نمایش دانلود دانلود
۳ ۹۸/۱۲/۱۹ ریاضی ۰۱:۰۸:۱۹ ریاضی نمایش
۴ ۹۸/۱۲/۱۹ ریاضی ۰۱:۰۸:۲۹ ریاضی نمایش
۵ ۹۸/۱۲/۲۰ فیزیک ۰۱:۱۰:۳۱ مشترک نمایش
۶ ۹۸/۱۲/۲۰ فیزیک ۰۰:۰۷:۴۰ مشترک نمایش
۷ ۹۸/۱۲/۲۰ فیزیک ۰۱:۱۶:۴۰ مشترک نمایش
۸ ۹۸/۱۲/۲۲ زیست ۰۱:۱۲:۱۲ تجربی نمایش
۹ ۹۸/۱۲/۲۲ هندسه ۰۱:۰۵:۴۵ ریاضی نمایش
۱۰ ۹۸/۱۲/۲۵ فیزیک ۰۱:۱۸:۵۲ مشترک نمایش
۱۱ ۹۸/۱۲/۲۵ هندسه ۰۱:۰۲:۱۸ ریاضی نمایش
۱۲ ۹۸/۱۲/۲۵ هندسه ۰۱:۰۸:۲۹ ریاضی نمایش
۱۳ ۹۸/۱۲/۲۷ فیزیک ۰۲:۳۰:۳۳ مشترک نمایش
۱۴ ۹۸/۱۲/۲۶ زیست ۰۲:۴۵:۵۷ تجربی نمایش
۱۵ ۹۸/۱۲/۲۸ زیست ۰۰:۰۷:۲۵ تجربی نمایش
# تاریخ برگزاری نام درس مدت زمان مخاطب مشاهده آنلاین دانلود فیلم دانلود فایل
۱ ۹۸/۱۲/۱۷ ادبیات ۰:۱۷:۴۳ مشترک نمایش
۲ ۹۸/۱۲/۱۹ زبان ۰۰:۴۹:۵۷ مشترک نمایش دانلود دانلود
۳ ۹۸/۱۲/۲۰ فیزیک ۰۱:۱۲:۱۰ مشترک نمایش
۴ ۹۸/۱۲/۲۰ فیزیک ۰۱:۰۹:۲۹ مشترک نمایش
۵ ۹۸/۱۲/۲۰ زیست ۰۲:۵۰:۳۶ تجربی نمایش
۶ ۹۸/۱۲/۲۱ ریاضی ۰۰:۴۲:۰۶ مشترک نمایش
۷ ۹۸/۱۲/۲۲ هندسه ۱:۱۴:۱۷ مشترک نمایش
۸ ۹۸/۱۲/۲۴ فارسی ۰۲:۰۸:۰۸ مشترک نمایش
۹ ۹۸/۱۲/۲۵ ریاضی ۰۱:۰۳:۱۶ مشترک نمایش
۱۰ ۹۸/۱۲/۲۵ هندسه ۰۱:۱۰:۳۵ ریاضی نمایش
۱۱ ۹۸/۱۲/۲۵ هندسه ۰۱:۱۵:۱۹ ریاضی نمایش
۱۲ ۹۸/۱۲/۲۶ زبان انگلیسی ۰۱:۰۷:۰۲ مشترک نمایش
۱۳ ۹۸/۱۲/۲۶ فلاح ۰۱:۱۲:۳۶ مشترک نمایش
۱۴ ۹۸/۱۲/۲۶ فلاح ۰۱:۲۱:۵۳ مشترک نمایش
۱۵ ۹۸/۱۲/۲۷ ۰۱:۰۴:۱۶ فلاح مشترک نمایش
۱۶ ۹۸/۱۲/۲۷ ۰۲:۰۴:۴۰ زیست تجربی نمایش
# تاریخ برگزاری نام درس مدت زمان مخاطب مشاهده آنلاین دانلود فیلم دانلود فایل
۱ ۲۰/۱۲/۹۸ نام درس ۰۰:۱۸:۱۰ نهم نمایش
۲ ۲۰/۱۲/۹۸ کامپیوتر ۰۵:۲۶:۲۳ نهم نمایش
۳ ۲۱/۱۲/۹۸ فیزیک ۰۱:۰۱:۴۹ نهم نمایش
۴ ۲۵/۱۲/۹۸ فارسی ۰۱:۲۳:۵۶ نهم نمایش نمایش
۵ ۲۵/۱۲/۹۸ فیزیک ۰۱:۰۶:۰۸ نهم نمایش
۶ ۲۶/۱۲/۹۸ فیزیک ۰۰:۵۲:۲۲ نهم نمایش
۷ ۲۶/۱۲/۹۸ ساناز کاظم زاده ۰۰:۲۹:۰۴ نهم نمایش
۸ ۲۶/۱۲/۹۸ فارسی ۰۰:۴۸:۵۵ نهم نمایش
# تاریخ برگزاری نام درس مدت زمان مخاطب مشاهده آنلاین دانلود فیلم دانلود فایل
۱ ۹۸/۱۲/۲۰ نام درس ۰۱:۰۴:۵۵ هشتم نمایش
۲ ۹۸/۱۲/۲۰ کامپیوتر ۰۲:۴۴:۲۷ هشتم نمایش
۳ ۹۸/۱۲/۲۱ ریاضی ۰۰:۴۰:۴۸ هشتم نمایش
۴ ۹۸/۱۲/۲۱ فارسی ۰۰:۱۳:۰۸ هشتم نمایش دانلود
۵ ۹۸/۱۲/۲۴ عربی ۰۰:۰۶:۰۵ هشتم نمایش دانلود
۶ ۹۸/۱۲/۲۴ عربی ۰۰:۵۹:۳۳ هشتم نمایش دانلود
۷ ۹۸/۱۲/۲۵ فیزیک ۰۰:۴۹:۳۶ هشتم نمایش دانلود
۸ ۹۸/۱۲/۲۶ ساناز کاظم زاده ۰۰:۳۳:۱۷ هشتم نمایش
# تاریخ برگزاری نام درس مدت زمان مخاطب مشاهده آنلاین دانلود فیلم دانلود فایل
۱ ۹۸/۱۲/۲۰ کامپیوتر ۰۰:۳۷:۴۴ هفتم نمایش
۲ ۹۸/۱۲/۲۰ فیزیک ۰۰:۴۷:۰۲ هفتم نمایش
۳ ۹۸/۱۲/۲۱ ریاضی ۰۰:۳۹:۱۶ هفتم نمایش
۴ ۹۸/۱۲/۲۱ روانخوان ۰۲:۲۳:۰۰ هفتم نمایش
۵ ۹۸/۱۲/۲۴ ریاضی ۰۰:۲۶:۴۳ هفتم نمایش
۶ ۹۸/۱۲/۲۴ عربی ۰۱:۳۶:۴۱ هفتم نمایش
۷ ۹۸/۱۲/۲۵ فارسی ۰۱:۳۶:۱۴ هفتم نمایش
۸ ۹۸/۱۲/۲۶ ساناز کاظم زاده ۰۰:۱۸:۵۹ هفتم نمایش