رتبه های برتر فرهنگی و ورزشی

***کسب مقام در رشته های ورزشی***
مسابقات تیم ملی آسیایی
IMOمسابقات کیک بوکسینگ

***کسب مقام در مسابقات پرسش مهر – داستان نویسی ***

5/5