همایش ویژه انتخاب رشته نهم ۱۴۰۲

از دیگر عملکردهای دبیرستان جهت آشنایی و سهولت تصمیم گیری برگزاری چندین جلسه با مشاورین ارشد انتخاب رشته و هدایت تحصیلی بود. ابتدا دو جلسه به صورت همایش برای دانش آموزان و سپس همایشی با حضور تمامی اولیا آنان برگزار شد. در این جلسات آینده کاری هر رشته با توجه به شرایط اکنون و آینده […]