آزمون جامع اینترنتی پائیز ۹۹

 

‼️اطلاعیه برگزاری آزمون جامع اینترنتی‼️

⭕این آزمون به صورت تستی از همه دروس در سه پایه هفتم، هشتم و نهم برگزار خواهد شد.

⭕سر فصل دروس از ابتدای سال تحصیلی می باشد.

⭕اطلاعات تکمیلی در رابطه با نحوه برگزاری آزمون به زودی اعلام خواهد گردید.

5/5