همایش ویژه انتخاب رشته نهم ۱۴۰۲

از دیگر عملکردهای دبیرستان جهت آشنایی و سهولت تصمیم گیری برگزاری چندین جلسه با مشاورین ارشد انتخاب رشته و هدایت تحصیلی بود. ابتدا دو جلسه به صورت همایش برای دانش آموزان و سپس همایشی با حضور تمامی اولیا آنان برگزار شد. در این جلسات آینده کاری هر رشته با توجه به شرایط اکنون و آینده بررسی گردید. این جلسات تاثیر مستقیمی بر کمک به شناخت علایق و استعدادهای دانش آموزان داشت. یکی از مهمترین مباحث مطرح شده را در ادامه بیان خواهیم کرد:

عوامل موثر در انتخاب رشته : تعیین اهداف تحصیلی و شغلی – علایق فردی – ویزگی های شخصیتی ( تیپ واقع گرا – تیپ جست و جو گر- تیپ اجتماعی – تیپ هنری – تیپ شجاع – تیپ قراردادی ) _ ارزشهای فردی ـ امکانات (امکانات فردی – امکانات جامعه – امکانات فضای اموزشی مورد نظر )

شناخت راهای رسیدن به اهداف تحصیلی و شغلی:

  1. معرفی رشته های تحصیلی : نظری ( ریاضی – علوم تجربی – انسانی ادبیات – انسانی معارف )
  2. فنی حرفه حرفه ای ( صنعت – خدمات – هنر – کشاورزی ) – کاردانش(ریاضی – علوم تجربی –
  3. انسانی ادبیات – انسانی معارف ) – فنی حرفه حرفه ای ( صنعت – خدمات – هنر – کشاورزی)
  4. تفاوت رشته های فنی حرفه و کاردانش
  5. توضیح ضرایب دروس در هر رشته و محاسبه آن
  6. فرایند ثبت نام در پایه دهم
  7. فرایند ورود به دانشگاه و مقاطع تحصیلی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

5/5